Берегівська гімназія

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
!-- HotLog -->

До уваги учнів та батьків! У зв’язку із призупиненням освітнього процесу до 24 квітня, гімназія протягом карантину продовжує працювати в дистанційному режимі. Зазначаємо, що нами обрано декілька онлайн платформ і додатків, де зареєструвалися всі вчителі та переважна більшість учнів. Обираючи різні інтернет ресурси, ми орієнтувалися на особливості викладання та перевірки знань з предметів, а також на вікові можливості гімназистів. Педагогами гімназії було промоніторено велику кількість освітніх платформ та додатків. Із-поміж них ми обрали онлайн платформи Zoom, Google Classroom, Classtime, Edmodo , також використовуємо портали «На Урок» , «Всеосвіта», додатки Facebook, Messenger, Viber тощо. Радимо учням та батькам відслідковувати роботу інших навчальних ресурсів, а саме відеоуроків освітніх фундацій EdEra, Prometheus, «На Урок», «Розумники» тощо. Звертаємо особливу увагу на проведення дистанційних уроків телеканалами «Рада», «Київ», «Дніпро». Контроль за виконанням завдань буде здійснюватися у формах, визначених вчителем. Оцінки за виконані роботи будуть виставлені в класний журнал після завершення карантину.

 


  

 

                                                   Програма розвитку гімназії 

на 2015-2020 р.р.

 

ВСТУП

      Підготовка Програми розвитку Берегівської гімназії на 2015 – 2020 рр. зумовлена розбудовою системи освіти, якісним оновленням її змісту, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами  сучасного життя, запитами жителів міста щодо якісної та доступної освіти.

       Удосконалення навчально - виховного процесу на основі нових педагогічних технологій  та інновацій

передбачає досягнення таких освітніх результатів , які б відповідали цілям розвитку особистості гімназиста і сучасним соціальним вимогам. Ідеться про створення такого середовища у гімназії, яке б плекало творчу особистість , створювало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

       Програма визначає основні шляхи розвитку гімназії. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів  особистості , задоволення освітніх потреб обдарованої  молоді ,створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася модель випускника.

        Програма розвитку гімназії спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

        Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів  їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів гімназії.

          Реалізація проектів  сприятиме вирішенню наступних питань:

 • організація методичної роботи в гімназії;
 • організація роботи з обдарованими учнями з урахуванням положень програми                 « Обдаровані діти»;
 • професійний розвиток педагогічних кадрів;
 • забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;
 • сприяння професійному зростанню молодих учителів; спонукання до творчої педагогічної діяльності;
 • організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
 • комп’ютеризація та інформатизація закладу;
 • моніторингове дослідження всіх структурних ланок роботи гімназії.

   Основними результатами  Програми розвитку гімназії будуть вдосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності гімназії на найближчі роки.

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

   

        Берегівська гімназія Берегівської міської ради Закарпатської області-це сучасний навчальний заклад освіти , який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального , творчого, морального, фізичного  розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних і світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості. 

        Нормативно-правовою основою Концепції розвитку Берегівської гімназії на 2015-2020 рр. є:

 • Конституція України ;
 • Закони України:
 • « Про освіту»;
 • « Про загальну середню освіту»;
 • « Про науково-технічну діяльність»;
 • «Про молодіжні та дитячі організації»;
 • « Про охорону дитинства»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України:
 • «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;
 • «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад »;
 • Накази Міністерства освіти України :
 • «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

   Важливими принципами розвитку освітньої системи навчального закладу є:

 • єдність загальнодержавного , регіонального та гімназійного компонентів освіти;
 • гуманістичний характер освіти;
 • виховання вільної особистості, з почуттям національної самосвідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;
 • соціальна стабільність щодо забезпечення права кожного громадянина України віком до 18 років на отримання якісної обов’язкової середньої освіти відповідно до власних потенціальних здібностей та інтересів;
 • визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;
 • соціальна доступність освіти та її неперервність упродовж всього життя людини;
 • відкритість системи освіти для педагогічних новацій;
 • державно-громадський характер управління.

    Пріоритетні напрямки розвитку гімназії:

 • інтеграція гімназійної освіти в європейський простір, європейський рівень якості та доступності освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти, розвиток на основі нових знань;
 • підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, інформаційної , методичної, практичної підготовки педагогічних кадрів;
 • створення інформаційно-навчального середовища;
 • оновлення змісту шкільної освіти ,впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань, створення базових і спеціалізованих комп’ютерних програм , електронних підручників, аудіо- та відеозасобів навчання, модернізація інформаційного простору на основі використання комп’ютерних телекомунікацій;
 • охорона дитинства, захист прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , створення умов для їх особистісного розвитку, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації;
 • виховання свідомого ставлення учнів до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я учнів;
 • залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямування на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості;
 • відтворення соціально-психологічної рівноваги , забезпечення балансу між потребами територіальної громади щодо якісного рівня обов’язкової освіти, духовного потенціалу нації, сучасних технологічних досягнень.

Головні цінності гімназії – дитина ,культура, творчість. Педагогічний процес –цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей – виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини , умовою її можливої реалізації , навчальним середовищем, у якому вона самостверджується і самореалізується.

     Діяльність гімназії спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу з одночасним урахуванням особистісної вартості навчання та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяє застосування досягнень науки, використання інноваційних технологій    навчання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу.

 

       II. МЕТА  І ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БЕРЕГІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

 

         Основна мета розвитку гімназії – створювати умови для об’єднання виховання й освіти в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини як людини культури.

        Першочергові завдання:

 -забезпечити реалізацію права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів;

- сформувати особистість гімназиста , готового до неперервної освіти , з розвиненими професійно-трудовою, суспільно-правовою, сімейно-побутовою, культурно - дозвіллєвою, особистісно етичною сферами компетентності;

- розвинути здібності та обдарування дитини, її наукового світогляду;

- оновити зміст освіти, розробити й апробувати нові педагогічні технології, методи і форми навчання та виховання;

- підготувати гідного представника свого народу , який усвідомлює свою належність до нього та пишається цим, любить рідну землю,мову і культуру, усвідомлює закономірність створення і зміцнення власної держави;

- підготувати до життя в українському суспільстві;

- підготувати до особистого життя;

- підготувати до участі в культурному житті держави, народу; до життя           в екологічному, політичному, економічному, культурно-освітньому середовищі;

- підготувати до майбутньої професійної діяльності, яка має на меті допомогти дитині, виходячи з її природних здібностей та суспільних

потреб, обрати професію.

  Напрямки реалізації першорядних завдань:

 • спрямування системи освіти на особистість дитини, її розвиток; створення ефективних умов для забезпечення інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку кожної особистості;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, створення умов для ефективної взаємодії батьків з гімназією;
 • забезпечення умов для неперервної фахової освіти й удосконалення професійної майстерності вчителя з урахуванням методичної проблеми гімназії;
 • вивчення, апробація й упровадження в практику передового педагогічного досвіду, нових технологій навчання і виховання;
 • посилення роботи з виявлення й підтримки обдарованих дітей, примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої наукової зміни;
 • спонукання учнів до проти дії правопорушенням, проявам аморальності, бездуховності, антигромадської діяльності;
 • стимулювання ініціативи й активізація творчості педагогів у науково-дослідницькій і дослідно – експериментальній діяльності, спрямованій на оновлення й розвиток навчально-виховного процесу;
 • підвищення ефективності педагогічної та науково-дослідницької діяльності, управління на основі інформаційних технологій.

Навчально-виховний процес гімназії спрямований на формування у випускника гімназії якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення:

 • готовність вибирати сферу освітньої діяльності відповідно  до своїх здібностей і можливостей;
 • вільне володіння українською , англійською, німецькою мовами;
 • працелюбність, готовність до неперервної праці;
 • чітка орієнтація у сучасних реаліях і підготовленість до життя;.
 • сформована трудова і моральна життєтворча мотивація , активна громадська і професійна позиція;
 • високий рівень освіченості й культури , здатність до творчої праці , професійного розвитку, упровадження ІКТ;
 • наявність життєвого досвіду роботи в групі, під керівництвом, самостійно, з літературою, з приладами, комп’ютером;
 • високий рівень громадянськості, здатність до осмислення життєвих цінностей.                                                                                                                   

 

 

III. ЗМІСТ  ДІЯЛЬНОСТІ  БЕРЕГІВСЬКОЇ  ГІМНАЗІЇ

 

           Основна мета, завдання і принципи діяльності гімназії зумовлюють необхідність модернізації                       змісту,  методів і форм навчально-виховного процесу. За своїми змістом і формами освіта й                         виховання в ньому має бути джерелом формування національної самосвідомості. Вони                               розвиваються на основі української мови, історії, культури та звичаїв із використанням                               педагогічних  традицій і духовних досягнень свого народу, кращих здобутків інших народів світу.

        Загальними засадами визначення нового змісту є: гуманізація, диференціація, інтеграція,                 науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і                       партнерства.  

         Гімназія працює відповідно до плану роботи закладу.

         Основним документом , що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який           складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних                     планів  загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.

         Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної               частин навчального плану. В основу змісту діяльності гімназії покладено систему наук, які дають                 змогу формувати в учнів сприймання світу як єдиного цілого, розкривати роль кожної науки в                     розвитку світової культури й суспільства.

          Організація навчально-виховного процесу ґрунтується на основі науково обґрунтованого вибору               педагогічними працівниками методів, форм і засобів навчання і виховання.

         Поряд із традиційними застосовуються інноваційні технології навчання, які роблять урок цікавим,               творчим, розвивальним, ведеться самостійна робота учнів, пошукова, науково-дослідницька                       діяльність.

           Важливим складником змісту освіти мають стати новітні інформаційні технології навчання, які б               забезпечили поряд із комп’ютерною грамотністю високу інформаційну культуру людини в сучасному           суспільстві.

          Під час реалізації науково-методичної проблеми педагогічний колектив гімназії ставить перед                    собоюзавдання:  

 • вивчити і використати на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду; сприяти розвитку ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;
 • розробити систему заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу; підвищити загальноосвітній рівень гімназистів, надати практичну допомогу педагогам в оволодінні сучасними методиками викладання і виховання;
 • удосконалювати наявні та виробити нові технології проведення уроків, які шляхом поєднання навчальної та стимулюючої функції створили б умови для оптимізації навчального процесу;
 • створити систему комплексного забезпечення навчального процесу

посібниками, дидактичними матеріалами, наочністю.  

 

Реалізація цих завдань можлива в результаті створення умов для постійного фахового, творчого та професійного зростання всіх педагогічних працівників гімназії.

 

 

          IV. УМОВИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  КОНЦЕПЦІЇ 

Умовами реалізації пріоритетних напрямків Концепції є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

 • перехід на концептуальну форму розвитку освіти на рівні навчального закладу;
 • впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті навчального закладу;
 • організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на освітні послуги;
 • впровадження сучасних моделей управління;
 • організаційне та функціональне оновлення діяльності науково-методичної служби;
 • реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі міста перед громадськістю.

 

V. ОСНОВНІ  ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

                                  Нормативне забезпечення

    Директиви та нормативні акти, що забезпечують умови діяльності гімназії, визначений обсяг навчального матеріалу; кількість теоретичних, практичних і самостійних занять залежно від форм навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-технічного й фінансового забезпечення, норми фізичного та психологічного навантаження учасників навчально-виховного процесу.

Науково-методичне забезпечення

 • Розробка теоретико-методологічних аспектів освіти в гімназії, застосування спеціальних психолого-педагогічних технологій; упровадження нових форм організації та управління освітнім процесом.
 • Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників.
 • Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, розробка різнорівневих , диференційованих і варіативних завдань.
 • Створення банку даних наукових розробок, сучасних технологій, діагностичних досліджень.
 • Дослідно-експериментальна робота, педагогічне проектування й моделювання.
 • Співпраця гімназії з науковими установами, навчальними закладами , державними та громадськими організаціями.
 • Розробка програмно-методичного забезпечення підготовки батьків.
 • Висвітлення проблем і напрацювань у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації.

Кадрове забезпечення

 • Формування якісно нового типу педагога, в якому поєднуються високий професіоналізм, інтелігентність, соціальна зрілість і творче начало.
 • Створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
 • Відбір фахівців на конкурсній основі .
 • Створення системи стимулів щодо ефективної професійної діяльності, підвищення педагогічної майстерності і творчої активності.

Медичне забезпечення

 • Неперервний медичний контроль, психолого-педагогічні спостереження за станом здоров’я, психічного та фізичного розвитку учнів, вчителів.
 • Розподіл дітей за результатами медичного обстеження на групи для занять із фізичної культури.
 • Санітарно-гігієнічне виховання, просвітницька робота з учнями, батьками, вчителями щодо здорового способу життя, запобігання захворювань гімназистів і професійних захворювань педагогів.                                                          

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність сучасної матеріально-технічної бази: необхідних приміщень, додаткового оснащення робочих місць, достатньої кількості дидактичних засобів навчання, наявність технічних засобів, комп’ютерної, копіювальної оргтехніки; бібліотечного фонду.

  Відповідність матеріально-технічної бази нормам охорони праці та гігієни.

Фінансове забезпечення

Гарантоване нормативне фінансове забезпечення за рахунок державного і місцевого бюджетів.

Додатковими джерелами можуть бути: добровільні внески державних і приватних підприємств, фірм, громадських організацій, благодійних фондів, фізичних осіб; кошти , отримані за надання додаткових освітніх послуг.

 

VI. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ . МЕТОДИ  ОЦІНЮВАННЯ   ЇХ                                ЕФЕКТИВНОСТІ

Основними результатами розвитку гімназійної освіти будуть системні позитивні зміни її якості:

об’єднання зусиль навчального закладу та органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту,охорони здоров’я, культури та спорту, працівників органів внутрішніх справ, громадських та релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточення;

 • удосконалення мережі навчального закладу відповідно до потреб населення;
 • впровадження нових моделей  допрофільної підготовки та профільного навчання;
 • удосконалення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;
 • здійснення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу;
 • залучення громадськості, батьків, учнів до формування освітньої політики гімназії;

Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження системного моніторингу якості освіти на рівні навчального закладу.   

 

ПРОЕКТ  « УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

                                                    ПРОЦЕСУ»

Мета :підвищувати рівень майстерності вчителів; спрямовувати їхню роботу на реалізацію творчого потенціалу;  шукати ефективні шляхи підвищення результативності роботи; узагальнювати  результати досліджень з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Завдання:

 • сприяти оновленню змісту навчання та побудови його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • забезпечувати якість освітніх послуг;
 • підвищувати ефективність управління якістю освіти в гімназії;
 • підвищувати  конкурентоздатність  навчального закладу;
 • сприяти пошуку та розробці ефективних методів навчання і виховання учнів.

 

Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Залучати педагогів до інноваційної діяльності

2015-2020

Адміністрація

2.

Теоретична, науково-методична підготовка педагогів до інноваційної діяльності, створення сприятливого психологічного клімату в колективі

2015-2020

Адміністрація гімназії, психолог

3.

Діагностувати рівень підготовки педагогічних працівників до інноваційної діяльності

2015-2020

Психолог

4.

Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань упровадження освітніх технологій

2015-2020

Заступник директора з НМР

5.

Забезпечувати ефективне управління процесом упровадження інноваційної діяльності

2015-2020

Адміністрація

6.

Залучати педагогів гімназії до апробації навчальної літератури

2015-2020

Заступник директора з НВР

7.

Здійснювати моніторинг якості інноваційної діяльності

2015-2020

Заступники директора, психолог

8.

Висвітлювати досвід впровадження інноваційних технологій на освітніх сайтах та у фахових виданнях

2015-2020

Заступник директора з НМР

9.

Підготовка педагогічних працівників гімназії до впровадження інноваційної діяльності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів, конференцій

2015-2020

Адміністрація

 

Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу;
 • відкритість навчального закладу до новітніх технологій в умовах розвитку освіти;
 • удосконалення рівня освітніх послуг;
 • ефективна організація науково-методичних структур колегіального управління.

 

ПРОЕКТ « НОВІ ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ»

Мета: створювати сприятливе середовище для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої підготовки учнівської молоді, для всебічного розвитку особистості на засадах загальнолюдських і національних цінностей, реалізація ідей компетентнісного навчання відповідно до вимог нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.

Завдання:

 • створити сучасну матеріально-технічну базу для поетапного запровадження нових Державних стандартів та організації якісного навчання у гімназії;
 • створити безпечні умови навчання, оптимальний режим роботи відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітнього навчального закладу та організації навчально-виховного процесу;
 • створити умови для формування в учнів мотивації до навчання та самостійного набуття знань і практичних навичок;
 • забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання;
 • спрямувати підлітків на самостійне здобуття знань впродовж життя.

 

                                       Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Забезпечити інформування вчителів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

2015-2020

Адміністрація

2.

Забезпечити системну підготовку вчителів іноземних мов та інформатики до роботи за новими навчальними програмами та підручниками

2015-2020

Заступник директора з НМР

3.

Удосконалювати вивчення другої іноземної мови з 1-го класу

2015-2020

Адміністрація

4.

Здійснювати науково-методичний супровід викладання педагогами предметів і курсів варіативної складової навчального плану

2015-2020

Заступник директора з НМР

5.

Здійснювати моніторинг системи профільного навчання

2015-2020

Адміністрація

6.

Створювати сучасні навчальні кабінети відповідно до визначених профілів

2015-2020

Адміністрація

7.

Розширювати мережу факультативів, спецкурсів, курсів за вибором із метою до профільної підготовки

2015-2020

Адміністрація

8.

Розробляти та видавати навчально-методичні посібники з питань викладання навчальних предметів за новими Державними стандартами

2015-2020

Адміністрація

9.

Здійснювати систематичне інформування батьків і учнів про прогнози і вакансії на ринку праці

2015-2020

Адміністрація, класні керівники

10.

Забезпечити впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес гімназії

2015-2020

Адміністрація, класні керівники

11.

Створити куточок професій

2015-2020

Адміністрація

 

Очікувані результати :

- забезпечення впровадження нових Державних стандартів освіти;

- забезпечення закладу сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами, оснащення кабінетів для профільного навчання;

- підготовка педагогів до реалізації нових Державних стандартів базової та загальної середньої освіти;

- збереження й зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей та рухливих здібностей, підвищення рівня фізичної підготовки учнів;

- підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки;

- створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами та потребами ринку праці;

- запровадження системного моніторингового спостереження за якістю й доступністю навчання;

- готовність учнів до вибору й реалізації шляхів подальшого здобуття освіти.

 

                ПРОЕКТ « ОБДАРОВАНА  ДІТИНА»

Мета: створювати єдиний інформаційно-навчальний простір для розвитку і підтримки обдарованої учнівської  молоді.

Завдання:

- об’єднати зусилля навчального закладу, наукових, культурних закладів і установ, різних соціальних інституцій, громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді;

- забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання , виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;

- залучати до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді.

 

Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Сприяти виявленню обдарованої молоді

2015-2020

Адміністрація

2.

Інформувати учнів та їх батьків щодо проведення турнірів, конкурсів, змагань, олімпіад тощо

2015-2020

 

Дирекція, члени педколективу

3.

Систематично поповнювати гімназійний банк даних « Обдарована дитина»

2015-2020

Адміністрація, психолог

4.

Забезпечити участь команд гімназії в обласних і всеукраїнських турнірах, конкурсах, змаганнях, олімпіадах

2015-2020

Адміністрація, члени педколективу

5.

Продовжити проведення щорічного гімназійного свята з відзначенням обдарованих учнів, ініціювати виплату одноразової винагороди переможцям і призерам міського етапу всеукраїнських предметних олімпіад та міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

2015-2020

Адміністрація

6.

Із метою комплексної підготовки команд гімназії до участі в предметних олімпіадах і турнірах передбачити організацію факультативів

2015-2020

Адміністрація

7.

Забезпечити науково-педагогічний супровід роботи вчителів з обдарованими дітьми

2015-2020

Науково-методична рада

 

8.

Поповнити фонди бібліотеки науково-методичною,додатковою, енциклопедичною літературою. Підключити бібліотеку до мережі Інтернет

2015-2020

Адміністрація

9.

Проводити гімназійні олімпіади, інтелектуальні марафони, турніри

2015-2020

Науково-методична рада

10.

Узагальнювати досвід вчителів, які успішно працюють з обдарованими учнями

2015-2020

Адміністрація, науково-методична рада

11.

Забезпечити педагогічний супровід роботи Літньої науково-дослідницької школи гімназії

2015-2020

Адміністрація, педагогічний колектив

 

Очікувані результати:

- удосконалення системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої молоді;

   - підвищення рівня професійної майстерності педагогів та підготовки їх до роботи  з          обдарованими           учнями;

- підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг вчителям , які працюють з обдарованими учнями;

- підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими учнями;

- розширення гімназійного інформаційно-ресурсного банку « Обдарована дитина»;

- моральне та матеріальне стимулювання творчої, обдарованої молоді.

 

                      ПРОЕКТ « ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ»

Мета: забезпечувати рівний доступ до здобуття якісної загальноосвітньої,профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; реалізація ідей неперервної освіти протягом життя.

Завдання:

- забезпечити диференціацію, варіативність навчання;

- спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

- налагодити зв’язки з вищими навчальними закладами;

- налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання;

- забезпечити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання.

Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання

2015-2020

Адміністрація, члени педколективу

2.

Використовувати психологічні методики для визначення професійного спрямування учнів

2015-2020

Практичний психолог, члени педколективу

3.

Включити до варіативної складової навчальних планів спецкурси, курси за вибором, факультативи

2015-2020

Дирекція

4.

Формувати мережу профільних класів відповідно до потреб і запитів учнів

2015-2020

Адміністрація

5.

Розміщувати інформацію з питань змісту і напрямів профілізації на веб-сайті гімназії

2015-2020

Адміністрація

6.

Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профільного навчання

2015-2020

Дирекція

7.

Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки учнів, батьків, педагогів із питань організації профільного навчання

2015-2020

Адміністрація

8.

Здійснювати корекцію концептуальних підходів до організації профільного навчання відповідно до обраних моделей

2015-2020

Дирекція

 

Очікувані результати:

 • упровадження нових напрямів профільного навчання;
 • підготовка педагогів для реалізації профільного навчання;
 • створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами;
 • підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

 

ПРОЕКТ « Я – ПАТРІОТ»

Мета: сприяти вихованню у молодого покоління національно-патріотичних почуттів; утверджувати в особистості національні і патріотичні цінності, повагу до культурного та історичного минулого України; формувати особистість на засадах духовності, моральності, толерантності; забезпечувати створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

Завдання:

 • вибудувати виховну систему для розвитку національно-патріотичного виховання учнів;
 • інформувати всіх учасників навчально-виховного процесу про досягнення і нововведення у сфері національно-патріотичного виховання;
 • активізувати роботу педагогічного та учнівського колективів, органів учнівського самоврядування, батьківської громадськості з питань національно-патріотичного виховання;
 • активізувати форми масової національно-патріотичної діяльності( пошукова робота, тематичні заходи, пов’язані із знаменними та пам’ятними датами);
 • визначити основні підходи до моніторингу якості патріотичного виховання в освітній системі гімназії;
 • вивчати та популяризувати досвід із питань формування громадянина-патріота України.

 

 

 

 

Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

Розробка плану заходів патріотичного виховання

2015

Адміністрація

2.

Забезпечення використання державної символіки України в навчально-виховному процесі

2015-2020

Адміністрація

3.

Забезпечення висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості в засобах масової інформації, на сайті гімназії

2015-2020

Педагогічний колектив, учнівське самоврядування

4.

Моніторинг якості громадянського виховання з питань сформованості національно-патріотичних якостей особистості

2015-2020

Практичний психолог

5.

Проведення заходів ( тематичних екскурсій, вечорів, наукових конференцій, історичних читань) із вивчення історії України

2015-2020

Адміністрація, класні керівники

6.

Забезпечити участь учнів у проведенні військово-патріотичних спортивних ігор   « Джура», « Зірниця»

2015-2020

Адміністрація, педагогічний колектив

7.

Проведення конкурсів плакатів, мультимедійних презентацій, буклетів на національно-патріотичну тематику

2015-2020

Адміністрація, педагогічний колектив

8.

Організація заходів із відзначення найбільших духовних свят українського народу( Різдво Христове, Великдень, Трійця )

2015-2020

Адміністрація

9.

Забезпечувати участь у заходах із нагоди річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників

2015-2020

Адміністрація

10.

Сприяти запровадженню факультативів національно-патріотичого спрямування

2015-2020

Адміністрація

11.

Ініціювати науково-дослідницьку роботу в секції МАН із напрямків історії України, археології, історичне краєзнавство, етнологія

2015-2020

Адміністрація, педагогічний колектив

12.

Сприяти створенню аматорських фільмів, презентацій на тему національно-патріотичного виховання

2015-2020

Адміністрація, педагогічний колектив

13.

Забезпечувати проведення предметних тижнів, відкритих уроків із національно-патріотичного виховання

2015-2020

Адміністрація, предметні кафедри

14.

Забезпечити вивчення народного календаря через проведення                «Андріївських вечорниць», « Івана Купала», « Миколая» тощо

2015-2020

Педагогічний колектив, педагог-організатор

15.

Проводити зустрічі з майстрами, художниками, письменниками Закарпаття

2015-2020

Адміністрація, педагог-організатор

16.

Залучати учнів до вивчення та дослідження власних родоводів

2015-2020

Педагогічний колектив

17.

Сприяти збереженню та розвитку гімназійних традицій

2015-2020

Адміністрація, учнівське самоврядування

 

Очікувані результати:

 • визначення стратегічних напрямків діяльності з національно-патріотичного виховання у системі освіти навчального закладу;
 • впровадження передових інноваційних освітньо-виховних технологій у сучасну систему національно-патріотичного виховання;
 • налагодження взаємозв’язків і взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання;
 • розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, національної гордості, культури міжнародних відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота.

           ПРОЕКТ « ВИХОВАННЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»

Мета: формувати у дітей та молоді духовності, моральної та правової культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві.

Завдання:

 • скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для запобігання протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді;
 • розробити й запровадити систему правової освіти учнів, батьків і педагогів;
 • організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями протиправних дій;
 • забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;
 • поліпшити роботу психологічної служби, основну увагу приділити соціально-психологічній допомозі учням та їх батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;
 • налагодити правову пропаганду й освіту.

                                    Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

На апаратних нарадах, засіданнях педагогічної ради розглядати стан роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі

2015-2020

Адміністрація, психологічна служба

2.

Підготувати банк розробок виховних заходів із правознавства, із проблем профілактики злочинності, наркоманії, із питань запобігання транспортного травматизму серед дітей та пожежної безпеки

2015-2020

Психолог, вчителі

3.

Проводити моніторинги щодо проявів насилля над дітьми і рівня обізнаності з питань негативного впливу на життя і здоров’я алкоголю, тютюну, наркотиків

 

2015-2020

Психолог

4.

Активізувати діяльність педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування з формування в учнів духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві

2015-2020

Адміністрація

5.

Забезпечити розвиток гурткової роботи, організованого дозвілля шляхом залучення педагогів і батьківської громадськості; сприяти участі кожного педагога у виховній, гуртковій та позанавчальній роботі

2015-2020

Адміністрація

6.

Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання правопорушень серед підлітків

2015-2020

Кафедра класних керівників

7.

Продовжити зустрічі учнів із представниками міліції, працівниками ДАІ та МЧС

2015-2020

Адміністрація

8.

Проводити виховні заходи на правову тематику, круглі столи та конференції

2015-2020

Адміністрація, психолог, класні керівники

9.

Медичним працівникам під час медичного огляду виявляти підлітків, схильних до  вживання алкоголю та наркотичних речовин

2015-2020

Медичний працівник

10.

Із метою превентивного виховання учнівської молоді сприяти використанню у просвітницькій роботі навчальних відеофільмів « Станція призначення - життя», « Жертви мовчання», « Алкогольний і наркотичний терор» тощо

2015-2020

Адміністрація, психолог, класні керівники

 

Очікувані результати:

 • створення системи профілактичної роботи у гімназії;
 • усвідомлення учнями негативного впливу на організм шкідливих речовин;
 • організація змістовного дозвілля учнів;
 • допомога учням та їх батькам у захисті своїх прав та інтересів;.
 • профілактика правопорушень серед молоді;
 • навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства.

 

             ПРОЕКТ « ШКОЛА – СІМ’Я - ГРОМАДСЬКІСТЬ»

Мета: створювати дієву модель державно-громадського управління розвитком освіти на рівні навчального закладу.

Завдання:

 • об’єднати зусилля педагогічної та батьківської громадськості з метою співпраці у навчанні й вихованні дітей;
 • сприяти участі батьківської громадськості у формуванні освітньої політики галузі;
 • удосконалювати систему виховної роботи, упроваджувати нові технології організації виховного процесу, активно залучати батьківську громадськість до створення виховного  простору в закладі;
 • налагодити співпрацю з освітніми, культурно-просвітницькими закладами, іншими установами,  організаціями та широким колом громадськості для організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля й занятості в позаурочний час;
 • сприяти розвитку учнівської організації, надавати можливість дітям брати участь у прийнятті рішень щодо їхнього життя та забезпечити свободу висловлювання думки;
 • сприяти підвищенню авторитету й ролі сім’ї у вихованні й соціалізації дітей та підлітків;
 • формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і досягнень педагогічної науки.

 

                                

Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

Здійснювати громадську експертизу соціально-педагогічних ініціатив і проектів, дослідно-експериментальної роботи, спрямованих на вдосконалення і розвиток НВП

2015-2020

Рада гімназії

2.

Залучати членів батьківської громадськості та учнів до організації спільної творчості ( гімназійні свята, гуртки, МАН)

2015-2020

Адміністрація, рада гімназії, учнівське самоврядування

3.

Здійснювати популяризацію знань із родинної педагогіки, досвіду взаємозв’язку сім’ї та закладу освіти, виховання громадянського становлення особистості, формування здорового способу життя для батьківської громадськості

2015-2020

Рада гімназії, психолог, класні керівники

4.

Забезпечити підготовку вчителів до організації співпраці з органами учнівського самоврядування

2015-2020

Заступник директора з НМР, психолог

5.

Забезпечити організацію системи просвітницької роботи з батьками

 

 

2015-2020

Адміністрація

6.

Внутрішньогімназійний облік дітей, схильних до скоєння правопорушень, та систематичне інформування служби у справах неповнолітніх про кризові сім’ї та учнів, схильних до асоціативних проявів

2015-2020

Адміністрація, психолог

 

 

7.

 

 

Моніторингові дослідження потреб і запитів батьків щодо навчання та виховання учнів

 

 

2015-2020

 

 

Адміністрація, психолог, класні керівники

 

Очікувані результати:

 • залучення громадськості, батьків, учнів до створення ефективного виховного простору;
 • активізація роботи органів учнівського самоврядування.

 

ПРОЕКТ « УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

 

Мета:  гуманізувати і демократизувати систему управління; створювати умови, які забезпечують можливості неперервної та стабільної роботи гімназії у режимі розвитку.

Завдання:

 • розвинути навчальний заклад на основі формування компетентісного підходу до управління;
 • забезпечити зростання професійної компетентності педагогів і перевести їхню діяльність на якісно вищий рівень;
 • підвищити самооцінку учнів;
 • підвищити пізнавальну активність учнів, формувати стійкі пізнавальні інтереси;
 • формувати взаєморозуміння між батьками і педагогами;
 • удосконалити методики, технології навчання, розширити інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють формуванню практичних умінь та навичок аналізу інформації, самонавчанню;
 • побудувати навчально-виховний процес з урахуванням регіональних, соціальних тенденцій, виховати в дусі поваги до гімназії, міста, краю, країни;
 • систематизувати роботу із забезпечення соціально-психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу гімназії.

                               Шляхи реалізації 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

Вивчення освітніх потреб учасників НВП, громадської думки, запитів професійно-технічних і вищих навчальних закладів, вимог ринку праці

2015

Адміністрація

2.

Забезпечити прийняття управлінського рішення щодо реалізації ідей:

 • рішення педагогічної ради;
 • рішення батьківського комітету, ради гімназії, загальногімназійної батьківської конференції;
 • наказ по гімназії

2015

Адміністрація

3.

Визначити стратегію і тактику досягнення мети, розробити загальну програму і проекти за окремими напрямами

2015

Адміністрація

4.

Мотивувати діяльність усіх учасників НВП на зміни в освітній практиці, здійснити чіткий розподіл обов’язків,встановити межі повноважень і відповідальності

2015-2020

Адміністрація

5.

Проаналізувати, які колективні справи є найпопулярнішими у колективі

2015

Адміністрація

6.

Проблемний аналіз стану педагогічної системи

2015

Адміністрація

7.

Розробка стратегії та завдань переходу до нової моделі педагогічної освіти

 

2015-2020

Адміністрація

8.

 

Здійснити моніторинг результатів освітніх змін, визначити їх відповідність поставленій меті

2015

Адміністрація

9.

Створити психолого-педагогічні умови для всіх учасників НВП до дотримання гімназійних традицій за підсумками впровадження проекту

2018-2020

Адміністрація

10.

Експертиза та обговорення проекту в колективі

2018-2020

Адміністрація

 

Очікувані результати:

 • підвищення комфортності учнів у гімназії та у родині;
 • підвищення пізнавальної активності та навчальних можливостей учнів, наявність високої пізнавальної мотивації;
 • підвищення якості знань, академічні успіхи гімназистів;
 • масовість участі в проектній, дослідницькій діяльності на основі вільного вибору;
 • удосконалення професійної компетентності та загального рівня педагогічних працівників;
 • підвищення ІКТ-компетентності педагогів та учнів;
 • створення умов для забезпечення охорони життя, збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування здорового способу життя;
 • розвиток матеріально-технічної бази;
 • підвищення іміджу  навчального закладу.

 

ПРОЕКТ « КАДРИ»

Мета: забезпечувати економічні та соціальні гарантії професійної самореалізації  педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу у суспільстві.

Завдання:

 • сприяти оптимізації кадрового забезпечення гімназії;
 • забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи;
 • створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників НВП.

 

Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

За результатами діяльності представляти педагогічних працівників до нагород

2015-2020

Адміністрація,профком гімназії, методична рада

2.

Упроваджувати систему професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначати зміст і форми роботи навчального закладу для забезпечення їхнього професійного становлення і зростання

2015-2020

Адміністрація

3.

Забезпечувати умови для своєчасної курсової перепідготовки та професійного зростання в між курсовий період

2015-2020

Адміністрація

4.

Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідницько-експерементальної та інноваційної діяльності

2015-2020

Адміністрація

5.

Здійснювати передплату періодичних і фахових видань

2015-2020

Адміністрація

6.

Поповнювати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогів

2015-2020

Адміністрація

 

Очікувані результати:

 • науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби в педагогічних працівниках;
 •  створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів;
 • стабілізація кадрового складу навчального закладу;
 • підвищення професійного рівня педагогічного працівника;
 • підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та соціального статусу вчителя.

 

ПРОЕКТ « ОНОВЛЕНА ГІМНАЗІЯ»

Мета: забезпечувати належні умови для навчання і виховання відповідно до санітарно-гігієнічних,технічних і педагогічних вимог.

Завдання:

 • провести комплекс енергозбережувальних заходів;
 • поліпшити умови експлуатації та утримання приміщень;
 • забезпечити навчальні кабінети сучасними меблями згідно з санітарно-гігієнічними нормами, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу;
 • вжити додаткових заходів щодо збільшення частки спеціальних коштів за рахунок благодійних внесків, здачі в оренду приміщень, надання платних послуг.

Шляхи реалізації

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Проводити планові ремонти закладу

2015-2020

Директор

2.

Провести оновлення учнівських меблів у деяких навчальних кабінетах

2015-2020

Директор

3.

Забезпечити протипожежний захист приміщень

2015-2020

Директор

4.

Придбати нове обладнання для кабінетів фізики, хіміко-біологічного та країнознавства

2015-2020

Директор

5.

Поповнення фондів бібліотеки навчально-довідковою та художньою літературою, підключення її до мережі Інтернет

2015-2020

Директор

6.

Придбання оргтехніки для навчального закладу

2015-2020

Директор

7.

Запровадження енергозберігальних технологій ( заміна дерев’яних вікон на склопакети )

2015-2020

Директор

8.

Переоформлення коридорів гімназії

2015-2020

Директор

9.

Поліпшення освітлення у класних приміщеннях, заміна застарілих конструкцій ламп

2015-2020

Директор

10.

Модернізація персональних комп’ютерів кабінету інформатики

2015-2020

Директор

11.

Придбання спортивного інвентарю, обладнання майданчика із штучним покриттям

2015-2020

Директор

12.

Придбання роутерів

2015-2020

Директор

 

 

Очікувані результати: забезпечення відповідності сучасним санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним вимогам безпечних і комфортних умов навчання та життєдіяльності у закладі освіти.


 
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Новини
30 бер. 2020
Відеозвернення директора Берегівської гімназії В.М.Кенийза
29 бер. 2020
До уваги учнів та батьків! У зв’язку із призупиненням освітнього процесу до 24 квітня, гімназія протягом карантину продовжує працювати в дистанційному режимі. Зазначаємо, що нами обрано декілька онлайн платформ і додатків, де зареєструвалися всі вчителі та переважна більшість учнів. Обираючи різні інтернет ресурси, ми орієнтувалися на особливості викладання та перевірки знань з предметів, а також на вікові можливості гімназистів. Педагогами гімназії було промоніторено велику кількість освітніх платформ та додатків. Із-поміж них ми обрали онлайн платформи Zoom, Google Classroom, Classtime, Edmodo , також використовуємо портали «На Урок» , «Всеосвіта», додатки Facebook, Messenger, Viber тощо. Радимо учням та батькам відслідковувати роботу інших навчальних ресурсів, а саме відеоуроків освітніх фундацій EdEra, Prometheus, «На Урок», «Розумники» тощо. Звертаємо особливу увагу на проведення дистанційних уроків телеканалами «Рада», «Київ», «Дніпро». Контроль за виконанням завдань буде здійснюватися у формах, визначених вчителем. Оцінки за виконані роботи будуть виставлені в класний журнал після завершення карантину.
11 бер. 2020
Вітаємо команду "Соколи" Берегівської гімназії з І-им місцем у черговому конкурсі І етапу Всеукраїнської дитячо -юнацької військово -патріотичної гри «Сокіл» («Джура») - "ВІДУН". Гімназисти як завжди - просто молдодці!ВІТАЄМО!
10 бер. 2020
04.03.2020 р. відбулося засідання Ради Берегівської гімназії.
5 бер. 2020
05.03.19 р. в Берегівській гімназії було проведено психолого-педагогічний консиліум "Адаптація учнів 1-х класів до навчання в основній школі". Під час консиліуму практичний психолог Качов А.Б. ознайомила присутніх з рівнем розвитку пінавальних процесів, слухового сприймання, пам’яті, мислення й уваги на кожного учня 1-А та 1-Б класів.Також надала інформацію про рівень адаптації учнів 1-х класів до навчання в основній школі.
3 бер. 2020
Учні Берегівської гімназії долучилися до написання Всеукраїнської українознавчої гри "Соняшник"